Notekūdeņu sadales kamera AS-ŠOK

Notekūdeņu sadales kamera AS-ŠOK

 

Pielietošana

Lai atvieglotu projektēšanu un būvniecības darbus gadījumos, kad paredzēts veikt vienotas kanalizācijas sistēmas izveidi (sadzīves un lietus), tiek piedāvāts virkne tipveida saliekamās notekūdeņu sadales kameras AS-ŠOK. Šīs kameras ir īpaši piemērotas teritorijās ar nelielu slīpumu konfigurāciju, kurām bieži ir problēmas ar lietus ūdens novades pievienojumu recipientam. Notekūdeņu sadales kameras garantē vislabvēlīgāko notekūdeņu noteci virzienā uz attīrīšanas iekārtu, gadījumā, ja kopējā pieplūde sadales kamerā pārsniedz maksimālo caurplūdumu kanalizācijas tīklos.

Sadales kameras īpašības un priekšrocības

Sadales kameras galvenās priekšrocības:

  - vienkāršots projekts 
  - zemas uzstādīšanas izmaksas 
  - viegla apkalpošana

Minēto iemeslu dēļ saliekamās sadales kameras komplektē un piegādā ar tērauda armējumu, kas atrodas dubulta korpusa (iebūvēto veidņu princips, kur dubultā starpsiena tiek aizpildīta ar betonu). Sadales kamera paredz iespēju uzstādīt regulējamu aizbīdni, kas nodrošina plūsmas regulēšanas iespējas tālākai notekūdeņu plūsmai uz attīrīšanas iekārtu.

Sadales kameras darbība nodrošina:

   - būtisku suspendēto vielu daudzuma uztveršanu pirmajās intensīvākajās
   - nokrišņu minūtēs 
   - nerada izgulsnējumus cietu daļiņu veidā 
   - pievadkolektoram nav nepieciešami papildus izbūvēšanas nosacījumi 
   - vieglas projektēšanas iespēja 
   - maza masa un minimāli izmēra dēļ viegla uzstādīšana 
   - izturība agresīvās vidēs – iekšienē un ārpusē 
   - precīza izgatavošana darbnīcā pēc hidrauliskajiem parametriem (individuāls
   - hidrauliskais risinājums)
   - iespēja regulēt noteikto caurteci

 

1. Hidrauliskais aprēķins

Sadales kameras hidrauliskais aprēķinu veic sekojoši:

  - sadales kameras izmēru aprēķins 
  - caurplūdes pārsnieguma aprēķins NAI lietus laikā 
  - kameras krituma aprēķins

1.1 Sadales kameras izmēru aprēķins

Projektējot izmantojamās pamatvērtības:
s – sadales kameras kritums
l – kameras krituma spraugas garums

Pamatojoties uz pētījumiem, kas veikti Bratislavas VÚVH, tika noteikta spraugas pamatizmēra atkarība no uzdotās robežnoteces, cauruļu izmēriem un ūdens tecēšanas ātruma pievadkolektorā un Freida skaitļa.
Ir pieejamas izstrādātās šīs atkarības monogrammas:

Kur:
Qhr - robežcaurplūde [m3/s], kas jānovada uz NAI
g - brīvās krišanas paātrinājums [m/s2]
D - pievadkolektora diametrs [m]
Fr - Freida skaitlis pie Qhr caur pievadkolektora profilu, kuru vairs neietekmē samazinājuma līkne

v - notekūdens ātrums pievadkolektorā pie caurplūdes Qhr
R - pievadkolektora hidrauliskais rādiuss pie Qhr
l - kameras spraugas garums [m]
s - sadales kameras kritums [m]

1. att. Grafiskās atkarības piemērs kritnes izmēru „s" un „l" aprēķināšanai

Minētie aprēķini attiecās uz jebkura lieluma apaļas formas kolektoram ar lēnu un strauju plūsmu. Aprēķinus iespējams veikt tikai gadījumā, ja pievadkolektora savienojuma vieta ar sadales kameru nav droseļveida. Gadījumā ja ir atgriezenisks uzstādījums vai notekūdeņu plūsmā ir šķērslis aprēķini nav precīzi.
Robežcaurplūdi, t.i., caurplūdi, kas tiek novadīta uz attīrīšanas iekārtu aprēķina ar sākošiem vienādojumiem:
Pēc maksimālās notekūdeņu caurplūdes stundā:

Kur:
Qhr - robežcaurplūde [m3/s]
Qsh - maksimālā notekūdeņu caurplūdes vērtība stundā laikā, kad nelīst lietus [m3/s] nosaka pēc standarta
m - atšķaidījuma koeficients
1+n - atšķaidījuma proporcija

Pēs robežcaurplūdes uz maksimālo lietus intensitāti:

Kur:
Qm - robežcaurplūde [m3/s]
Sr - ūdens baseina reducētā platība [ha]
qm - maksimālā lietus intensitāte [l/(s.ha)]

Maksimālā lietus noteci nosaka pēc standarta

1.2 Caurplūdes pārsnieguma aprēķins NAI lietus laikā

Sadales kameras pamata izmēriem (s - kameras kritums un l - kritnes garums) pārrēķina caurplūdi uz NAI (Qč) pie lietus ūdeņu caurplūdēm (Qc), kuras ir lielākas par robežcaurplūdi (Qc > Qhr). Ūdens caurplūdes apjomu uz izplūdes kolektoru (virzienā uz NAI) nosaka pēc sakarības:

Kur:
Qc - kopējā lietus ūdens caurplūde, kas ieplūst izplūdes kamerā
Qč - ūdens caurplūde lietus laikā uz NAI
Qhr – robežcaurplūde
Fr - Freida skaitlis pie caurplūdes Qc pievadkolektora profilā, kurā ir vienmērīga ūdens kustība

Pēc praktisko mērījumu rezultātiem izriet, ka šis kameras tips nodrošina vislabvēlīgāko ūdens caurplūdi uz NAI (Qč) lietaina laikā šādā diapazonā:

Ja kopējā nokrišņu ūdens caurplūde uz kameru (Qc) palielinās virs attiecības Qc / Qhr >10,0, tad strauji sāk palielināties attiecības Qč/Qhr vērtības. Šī kameras īpašība nodrošina priekšrocību, kas nodrošina kameras spēju lietus laikā uztvert lielāku ūdens daudzumu, kas piesātināti ar mehānisko piesārņojumu.

1.3. Kameras krituma aprēķins

Sadales izplūdes kamerām krituma pakāpei jābūt novietotai tūlīt aiz pievadkolektora pieslēguma kamerai. No kritnes dibena sākas aizvads uz NAI.
Projektējamās kritnes dibena dziļumu zem pievadkolektora dibena nosaka sakarība:

kur:
d - izplūdes kolektora izmērs [m]
Qč - caurplūde izplūdes kolektorā [m3/s]
g - brīvās krišanas paātrinajums [m/s2]
z - augstuma starpība starp pievadkolektora dibenu un kritnes dibenu [m]

Trūkstošo vērtību „r" var noteikt pēc sakarības:
r = 0,375z + 0,187d (7)

Nedrīkstam aizmirst patieso kritnes dibena dziļuma vērtību padziļināt par vērtību 0,25 dv, kur dv ir gaisa padeves caurules diametrs.

Projektēšanas secība

Pirmajā projektēšanas fāzē izvēlas sadales kameras SK tipu (lielumu). Šeit nepieciešams ievērot pievadkolektora noteiktās dimensijas (diametru). Atsevišķiem SK tipiem sekojošajā tabulā uzdoti visi vajadzīgie izmēri objekta situācijas un augstuma izvietojumam. Otrajā projektēšanas fāzē uzņēmums ASIO pēc projektētāja uzaicinājuma veiks sadales kameras SK hidrotehniskos aprēķinus, pamatojoties uz kuriem tiks noteikti pašas spraugas precīzie iekšējie izmēri. SK ārējie izmēri un objekta augstuma izkārtojums nav saistīts ar šo aprēķinu (tie nemainīsies). Tikai mazākas spraugas dziļuma gadījumā var tikt palielināts izplūdes kolektora slīpums virzienā uz NAI.

Tipveida sērijas

Sērijveida lielumi tiek noteikti saistībā ar pievadkolektora izmēru.

* Maksimālās vērtības dotajam izmēra tipam
** Rekomendētās vērtības dotajam izmēra tipam

Projektēšanas nosacījumi

virs SK pievadkolektora trasei vismaz 30 D garumā jābūt taisnai
šajā attālumā pievadkolektora profilam jābūt apaļam
SK asij jāsakrīt ar pievadkolektora un izplūdes kolektora asi
Lietus ūdens novades ass ir slīpa attiecība pret SK asi
pievades un izvades kolektoru izmēri ir vienādi
izplūdes kolektora uz NAI izmērus projektē robežcaurplūdei

Pamatdati hidrotehniskajam aprēķinam

Pamatojoties uz sekojošajiem parametriem veiksim Jums detalizētus hidrotehniskos aprēķinus.
Qsh - max. sadzīves notekūdeņu caurplūde stundā
Qdest - max. paredzamā nokrišņu ūdens caurplūde
m - atšķaidīšanas koeficients m = n+1, vai tieši Qhr
D - pievadkolektora profils - iekšējais laidums gaismā
ipiev – paredzētais pievadkolektora kritums
h - pievadkolektora projektlīnijas dziļums
d - izplūdes kolektora profils (uz NAI) - iekšējais laidums gaismā
ičov - paredzamais izplūdes kolektora kritums (uz NAI)
pie IK pievienoto cauruļu materiāls un tips
jāuzdod, uz kuru pusi būs notece uz NAI caurplūdes virzienā
s - SK zudumu augstums (nav nepieciešamas, ja pieslēgums recipientam ir bez problēmām)

Savienojuma detaļas

Pievadkolektors                                                                         Izplūdes

Izplūdes kolektors pie sadales kameras tiek pieslēgts DN standarta savienojumiem.