AS-VARIOcomp D/DP 300 – 5000 CE - Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas stacija 500-2500 (CE) iedzīvotāju skaita ekvivalentam

AS-VARIOcomp D/DP 300 – 5000 CE - Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas stacija 500-2500 (CE) iedzīvotāju skaita ekvivalentam

 

Pielietojums

Dotā risinājuma notekūdeņu mehāniski bioloģiskā attīrīšanas stacija paredzēta sadzīves notekūdeņu attīrīšanai, ko rada nelieli ciemati ar iedzīvotāju skaitu no 500 līdz 2500 CE cilvēku ekvivalentam.

Apraksts

AS-VARIOcomp D notekūdeņu attīrīšanas stacijas darbības pamatā ir mehāniski - bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana. Bioloģiskā notekūdeņu apstrāde noris denitrifikācijas un nitrifikācijas zonās. Šāda veida bioloģisko procesu apvienojums nodrošina augstāku attīrīšanas efektivitāti. Papildus bioloģiskajai attīrīšanai, stacija nodrošina arī mehānisku un ķīmisku notekūdeņu attīrīšanas iespēju. Mehānisku notekūdeņu attīrīšanu nodrošina ar automātisku restu palīdzību, kas ir viegli apkalpošanu. Lai uzlabotu attīrītā ūdens kvalitāti, papildus var pielietot ķīmisko notekūdeņu apstrādi veicot to ar attiecīgu koagulantu un flokulantu palīdzību. Visus attīrīšanas procesus iespējams pilnībā automatizēt nodrošinot arī datorizētu procesu vadību ar arhivēšanas iespējām.

Darbības apraksts

Notekūdeņu sūkņu stacija
Ienākošo notekūdeņu sūknētava paredzēta notekūdeņu pārsūknēšanai no kanalizācijas tīkla uz attīrīšanas iekārtu. Pārsūknējot notekūdeņus tiek nodrošināts līmenis, kas ir nepieciešams stacijas tehnoloģiskajām vajadzībām. Ienākošie notekūdeņi satur dažādus mehāniskus piemaisījumus, kas var radīt sūkņu un attīrīšanas iekārtas darbības bojājumus, tādēļ sūknētava aprīkota ar redeļu grozu. Redeļu grozs ir paredzēts tikai lielāko mehānisko daļu aizturēšanai. Mehānisko piemaisījumu lielums, ko aiztur redeles ir ar diametru no 20 līdz 25mm (koka gabali, tekstilijas, plastmasas utt.). Redeļu grozs nodrošina arī sūkņu aizsardzību, pret bojājumiem gadījumā, ja tajos iekļūst liela izmēra mehāniskās frakcijas. Rupjo mehānisko piemaisījumu daudzums notekūdeņos nav paredzams, tādēļ ir nepieciešama regulāra redeļu groza vizuāla pārbaude un ja nepieciešams, jāveic tīrīšana. Redeļu grozs ir aprīkots ar mehānisku paceļamu trīsi, kas nodrošina groza tīrīšanas iespējas. Redeles atrodas saskarē ar bīstamu bioloģisku piesārņojumu, tādēļ to tīrīšanu jāveic ievērojot visus darba drošības un sanitārijas noteikumus. Sūknētava ir aprīkota ar diviem automātiski darbināmiem sūkņiem. Zemas notekūdeņu pieplūdes laikā darbojas tikai viens no sūkņiem. Maksimālas sūknētavas noslodzes laikā ieslēdzās arī otrais sūknis. Abu sūkņu noslodze ir tikai 50%, kas nodrošina sūknētavas darbību gadījumā, ja kāds no sūkņiem ir bojāts. Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas stacijas notekūdeņu plūsmas uzraudzību, ienākošie notekūdeņu daudzumu uzskaitīta. Uzskaitīšanu veic ar magnētiski induktīvo plūsmas mērītāju, kas nodrošina ienākošo notekūdeņu tekošo un statisko uzskaiti digitālā veidā. Pēc ienākošo notekūdeņu daudzuma noteikšanas, apkalpojošais personāls nosaka laika režīmus notekūdeņu attīrīšanas stacijas efektīvai darbībai.

Mehāniskā priekšattīrīšana
Mehānisko priekšattīrīšanu veic ar automātisko restu palīdzību. Automātiskās restes nodrošina smalko mehānisko piemaisījumu atdalīšanu no notekūdeņiem. Smalko mehānisko piemaisījumu lielums, ko aiztur restēs ir 3-6 mm. Restes atrodas saskarē ar bīstamiem organiskajiem atkritumiem, tādēļ veicot jebkādas darbības ar restēm ir stingri jāievēro sanitārijas un drošības noteikumus. Restu apkopes laikā vai bojājuma gadījumā notekūdeņi tiek novirzīti uz rezerves restēm , kuru tīrīšanu veic ar rokām. Automātisko restu darbība norit automātiskā režīmā balstoties uz ienākošo notekūdeņu daudzuma rādītājiem, ko nosaka notekūdeņu ieplūdē un izplūdē no attīrīšanas iekārtas. Aiz automātiskām restēm tiek uzstādīts smilšu atdalītājs, pēc kura notekūdeni tiek ievadīti bioloģiskās apstrādes nodalījumā.

Denitrifikācijas baseini
Denitrifikācijas baseins nodrošina bioloģiskā slāpekļa atdalīšanu no notekūdeņiem. Baseinā norit slāpekļa parveidošanās nitrātu un nitrītu savienojumu veidā, kas pārveidojas gāzes savienojumos. Denitrifikācijas baseini nodrošina arī daļēju oglekļa savienojumu neitralizēšanu, pārvēršot tos viegli degradējamu savienojumu veidā. Pirms notekūdeņi nonāk denitrifikācijas baseinos, tie tiek sadalīti divās vienmērīgās plūsmās ar sadales kameras palīdzību. Abi denitrifikācijas baseins ir aprīkoti ar mehāniskiem maisītājiem, kas nodrošina notekūdeņu pilnīgu sajaukšanos un novērš nogulšņu veidošanos baseinu dibenā. Mehānisko maisītāju lieto tikai vasaras periodā, ziemas laikā notekūdeņu maisīšanai izmanto saspiesta gaisa aerātorus. Šāds risinājums tiek paredzēts ziemas laikā (pie temperatūras zemākas par 12˚C), lai neradītu pārāk lielas temperatūras starpību starp denitrifikācijas un nitrifikācijas baseiniem.

Nitrifikācijas baseini
Nitrifikācijas baseini pieredzēti bioloģiskā oglekļa neitralizēšanai, kas nodrošina ķīmiskā un bioloģiskā skābekļa patēriņa samazināšanos (ĶSP, BSP5). Baseinu darbība nodrošina arī amonjaka slāpekļa pārveidošanu līdz nitrāta slāpeklim. Nitrifikācijas baseinu darbību nodrošina vairāki saspiesta gaisa aerātori, kas izvietoti noteiktā attālumā viens no otra, nodrošinot vienmērīgu gaisa sadali visā baseinā. Ar aerātoriem ir aprīkoti arī denitrifikācijas un dūņu uzglabāšanas rezervuāri. Aerātoru darbība veicina notekūdeņu bagātināšanu ar gaisu, radot labvēlīgus apstākļus mikroorganismu attīstībai un veicina notekūdeņu sajaukšanos. Aerātoru darbību nodrošina trīs aerācijas sūkņi. Sūkņu darbība norit mainīgā secībā vienlaicīgi darbojas tikai divi sūkņi. Katrs no aerātoriem ir aprīkots ar atsevišķu gaisa noslēgvārstu. Aerātoru bojājumu gadījumā tos ir iespējams nomainīt neatsedzot pārējos aerātorus un nav nepieciešama rezervuāra atsūknēšana. Aerātoru nomaiņu var veikt tikai divi vai trīs cilvēki. Aerātoru nomaiņas laikā nav nepieciešama baseina iztukšošanu. Nomaiņas laikā stingri jāievēro darba drošības un higiēnas noteikumi. Nitrifikācijas baseinu darbību nodrošina arī dūņu recirkulācijas sūkņi.

Otrreizējās nostādināšanas baseini
Otrreizējie nostādinātāji ir konusa veida un tie paredzēti dūņu mehāniskai atdalīšanai gravitācijas spēku ietekmē. Labākai dūņu izgulsnēšanai izmanto flokulantus, kurus notekūdeņiem pievada starpposmā starp nitrifikācijas un otrreizējās nostādināšanas baseiniem. Izgulsnējušās dūņas izvada no nostādinātāja ar sūkņiem, kas atrodas rezervuāra dibenā. Sūkņu darbība norit automātiskā režīma ar laika releju palīdzību. Šie sūkņi nodrošina arī dūņu recirkulāciju starp bioloģiskās attīrīšanas daļu un otrreizējiem nostādinātājiem. Mazas noslodzes laikā ar sūkņiem dūņas var pārsūknēt no dūņu uzglabāšanas baseina uz bioloģiskās apstrādes daļu, nodrošinot nepieciešamo dūņu slodzi stacijai mazas noslodzes laikā. Izgulsnētās dūņas tiek pārsūknētas uz dūņu uzglabāšanas rezervuāriem. Attīrītie ūdeņi izplūstot no abiem otrreizējiem nostādinātājiem un caur uzskaites kanālu novadīti vidē. Uzskaites kanāls aprīkots ar ultraskaņas zondi, kas nodrošina attīrīto notekūdeņu daudzuma uzskaiti. Uzskaites aku izmanto arī, kā paraugu ņemšanas vietu.

Dūņu uzglabāšanas baseini
Dūņu uzglabāšanas baseini paredzēti dūņu uzglabāšanai un stabilizācijai. Dūņu uzglabāšana baseinos nodrošina dūņu atūdeņošanos vidēji līdz 3% dūņu sausā atlikuma. Dūņu rezervuāri ir aprīkoti ar aerātoriem, kas nodrošina dūņu vienmērīgu sajaukšanos un nodrošinot vienmērīga satura veidošanos dūņās. Aerātori nodrošina arī nepieciešamo gaisa daudzumu, kas nepieciešams dūņu stabilizēšanai. Dūņu uzglabāšanas rezervuāri ir divi un tie saslēgti virknē. Tas nodrošina pakāpenisku dūņu neitralizēšanās procesu. Dūņu rezervuāri ir aprīkoti ar iegremdējamiem sūkņiem, kas ir pāredzēti dūņu pārsūknēšanai starp rezervuāriem un dūņu ūdens starpslāņa izvadīšanai no rezervuāriem uz iekārtas bioloģisko daļu. Stabilizētās dūņas pēc apstrādes nepieciešams regulāri izvadīt no dūņu rezervuāriem. Dūņas pēc apstrādes nerada lielu bioloģisku risku, tās var izmantot lauksaimniecība vai utilizēt. 

Tehnoloģiskā shēma

 

 

Paskaidrojums

1. Technologiska telpa SS - Suknu stacija
2. Kimikaliju noliktava DO - Sadales kamera
3. Noliktava DB - Denitrifikacijas baseini
4. Vadibas telpa NB - Nitrifikacijas baseini
5. Gerbtuve ONB - Otrreizejas nostadinasanas baseini
6. Dusa DUB - Dunu uzglabasanas baseini
7. WC
8. Koridors

SS - Suknu stacija
DO - Sadales kamera
DB - Denitrifikacijas baseini
NB - Nitrifikacijas baseini
ONB - Otrreizejas nostadinasanas baseini
DUB - Dunu uzglabasanas baseini